przedszkole monki

Niepubliczne Przedszkole Bajeczka współpracuje ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz świadczeń terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

Klub Malucha Bajeczka Katarzyna Buńkowska Niepubliczne Przedszkole Bajeczka w Mońkach zrealizowało projekt pn. „Od malucha do zucha”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach projektu przedszkole zrealizowało zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy edukacyjne dla dzieci, szkolenia dla kadry oraz doposażyło placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

przedszkole monki